کنکور با آدم ها چه می کند

درخواست حذف این مطلب

صبح، در مست ترین ح ممکن خواب آلودگی، شنیدم بابام داشت می گفت این سوسک کوچیکا بزرگ نمیشن دیگه. و من توی همون خلسه داد زدم نهه، اونا نمی تونن توی زمان متوقف شن. احساس می کنم فلسفه پیش یه بخشی از من شده.